VVD stelt vragen over cameratoezicht in winkelcentra

Op 5 November 2020 heeft de VVD Landgraaf een motie ingediend tijdens de Algemene Beschouwingen met betrekking tot de inzet van permanent cameratoezicht in onze drie winkelcentra in Landgraaf. Dit omdat wij toen al veel klachten van burgers ontvingen over overlast en onveiligheidsgevoelens in die gebieden.

Wij zijn van mening dat cameratoezicht een significante bijdrage kan leveren aan het veiligheidsgevoel van onze burgers en dat dit toezicht daarnaast van waarde is voor onze handhavers in het veld, zowel preventief ter voorkoming van overlast, als ter ondersteuning in de opsporing van overlastplegers. Onze lokale veiligheids- en handhavingsteams bevestigen dit en wij zien het gebruik van camera’s in winkelcentra ook veelvuldig toegepast in omringende gemeentes in Parkstad.

De portefeuillehouder heeft toentertijd bij de behandeling van de motie toegezegd om de voordelen van cameratoezicht in onze 3 Landgraafse winkelcentra verder uit te werken waarbij ook het financiële plaatje daarin zou worden meegenomen. Helaas is in de RIB van 15 juni jl., waarin de raad geïnformeerd wordt over de motie cameratoezicht, niets te vinden over deze toezeggingen. Er wordt slechts gesproken over het juridische kader en de voorwaarden waaraan voldaan moet worden om over te gaan tot het gebruik van cameratoezicht.

Naast het feit dat wij teleurgesteld zijn in het feit dat niet aan de toezegging is voldaan, maken wij ons nog steeds grote zorgen over de veiligheid in en rond onze winkelcentra. Naar onze mening is de overlast alleen maar toegenomen. Dit wordt onderbouwd door de signalen die wij recent nog ontvingen van inwoners, en dit beeld wordt eigenlijk ook bekrachtigd in het recente krantenartikel in de Limburger op 18 juni jl. (‘Overlastgevende jeugd Landgraaf in beeld, maar burgemeester pleit ook voor verdraagzaamheid’), waarin de huidige portefeuillehouder de overlast erkent, en ook benoemd dat de daders in het vizier zijn, maar vraagt om begrip en tolerantie, en niet tot actie overgaat. Naar de mening van de VVD Landgraaf is dit het verkeerde signaal. Bij aanhoudende overlast dient er opgetreden en gehandhaafd te worden. Cameratoezicht zou onderdeel moeten zijn van een permanente aanpak om de overlast tegen te gaan.

De gemeente Landgraaf is nota bene in het bezit van een mobiele camera-unit (geleased) die flexibel ingezet kan worden, echter die hangt momenteel ongebruikt op de markt in Schaesberg. In de RIB van 15 juni jl. wordt helder uitgelegd op welke wijze de inzet van cameratoezicht opgebouwd moet worden. Wij zijn van mening dat aan alle voorwaarden voldaan is en dat de inzet van allerlei andere maatregelen (die heel netjes zijn uitgeschreven onder het kopje ‘aanpak jeugdoverlast’) niet geleid hebben tot de vermindering van de overlast.

Bovengenoemde zaken hebben ertoe geleid dat de VVD Landgraaf zich genoodzaakt voelt om wederom aandacht te vragen voor dit thema, deze keer middels schriftelijke vragen aan het college conform artikel 41 van het Reglement van Orde.

Onze vragen:

  1. In de RIB wordt uitgebreid omschreven welke acties en maatregelen er tot op heden zijn ingezet om jeugdoverlast te bestrijden. Daarbij wordt ook duidelijk benoemd dat cameratoezicht een ‘ultimum remedium’ is, een middel dat pas wordt ingezet wanneer alle andere, minder verstrekkende maatregelen onvoldoende effect hebben gesorteerd. Kunt u aangeven welke objectieve maatstaf u gebruikt om te bepalen wanneer cameratoezicht volgens u wèl gerechtvaardigd is?
  2. Er wordt in de RIB gesteld dat nieuwe maatregelen worden ingezet, in overleg met OM en Politie, als daartoe aanleiding is. Welke objectieve aanleiding zou dat kunnen zijn en aan welke maatregelen moeten wij dan denken?
  3. Wat is het standpunt van Politie en het Openbaar Ministerie inzake het inzetten van – tijdelijk – cameratoezicht om jeugdoverlast te bestrijden?
  4. De overlastcijfers met betrekking tot jeugd zijn in alle gemeenten, ook in Landgraaf, de afgelopen 1,5 jaar flink gestegen. Kan de portefeuillehouder dit bevestigen?
  5. Kan de portefeuillehouder inzicht geven in het aantal overlastmeldingen dat bij de gemeente is binnengekomen via de BOA’s en ook in de politiecijfers rondom jeugdoverlast in de periode van 1-6-2020 tot 1-6-2021 in en rondom onze winkelcentra?
  6. Kan de portefeuillehouder uitleggen waarom in aanliggende Parkstad-gemeentes wel tijdelijk en permanent cameratoezicht wordt ingezet?
  7. Is de portefeuillehouder bereidt om met zijn portefeuille-collega’s uit deze Parkstadgemeentes in gesprek te gaan om de voordelen en effecten van dit cameratoezicht te bespreken en daarbij open te staan voor voortschrijdend inzicht?
  8. Waarom wordt de mobiele camera-unit, die momenteel geleased wordt door de gemeente, niet ingezet om preventief overlast tegen te gaan en actief overlastplegers op te sporen?
  9. Ons hebben signalen bereikt dat de diverse ondernemersverenigingen/ centrummanagers in overleg met de portefeuillehouder enkele maanden geleden al hebben toegezegd een financiële bijdrage te overwegen als er in de winkelcentra gekozen wordt voor permanent cameratoezicht. Zij willen graag actief bijdragen aan een prettigere winkelervaring van hun klanten en willen verloedering van hun winkelcentra tegengaan. Kan de portefeuillehouder dit bevestigen en ook uitleggen waarom hier (nog) geen gebruik van wordt gemaakt?
  10. Is de portefeuillehouder bereid zijn zienswijze op de inzet van cameratoezicht in onze winkelcentra te heroverwegen en dit actief op te pakken om zo te zorgen voor een veiligere winkelomgeving voor onze inwoners en de hardnekkige overlast tegen te gaan?