Vragen rondom bouwplannen op terrein Michaelkerk Eikske

Tijdens de recente woningmarktconferentie in April jl. werden een 20-tal bouwplannen gepresenteerd in Landgraaf om het woningaanbod uit te breiden en daarmee de krapte op de woningmarkt aan te pakken.

Deze plannen werden daarna ook door de pers opgepakt en gecommuniceerd, en in het geval voor de bouwplannen op het terrein van de Michaelkerk in het Eikske heeft dit helaas geleid tot onrust en onzekerheid onder de groep omwonenden van deze kerk. De bewoners rondom de kerk waarderen het huidige vrije zicht, het aanwezige groen en de rust en ruimte op deze plek in de wijk en zijn bang dat dit verloren gaat.

De VVD Landgraaf vindt het belangrijk dat inwoners en specifiek direct omwonenden van ingrijpende bouwplannen in een vroeg stadium geïnformeerd en betrokken worden bij de plannen. Op verzoek van omwonenden is er enige communicatie geweest tussen de gemeente en de omwonenden, maar dit heeft nog niet geleid tot de gewenste duidelijkheid en het wegnemen van de onzekerheid.

Vandaar dat de VVD Landgraaf namens de groep omwonenden de volgende vragen heeft opgesteld, zodat zij zo volledig mogelijk geïnformeerd worden, zij hun zorgen kunnen delen en kunnen meedenken om de leefbaarheid in deze buurt op peil te houden.

Daarom wil de VVD het volgende weten van het College van B&W:

 • Is er inmiddels duidelijkheid of de initiatiefnemer zijn plannen voor het bouwen van het complex aan de Wendelstraat (bestaande uit 1 woning voor een zorgechtpaar en 23 zorg-appartementen en een gezamenlijke ruimte) doorzet?
 • Wat is de huidige planologische situatie en de status met betrekking tot de benodigde vergunningen?
 • We hebben inmiddels geconstateerd dat er bodemonderzoek gaande is. Kunt u ons duidelijkheid geven over de globale tijdsplanning van dit project, van ontwerp tot voorbereiding tot oplevering?
 • Het huidige kerkgebouw is inmiddels redelijk onderkomen qua onderhoud, er komen geregeld delen van het gebouw naar beneden en er is sprake van vernielingen/ vandalisme. Kan de gemeente aangeven hoe ze de veiligheid rondom dit huidige gebouw kan waarborgen?
 • In het recente verleden is aan een aantal omwonenden gemeld, toen zij daar wilden komen wonen, dat de kapel en de groenvoorzieningen te allen tijde behouden zouden blijven voor de wijk. Is dit ook in dit plan het geval?
 • Voor welke specifieke doelgroep worden deze zorgappartementen gebouwd?
 • Kan de initiatiefnemer de omwonenden actief betrekken bij het ontwerp en de planning van de bouw van dit complex, zodat er daadwerkelijk sprake is van burgerparticipatie?
 • Is het stuk grond waar momenteel gemeentelijke groenvoorzieningen op zijn aangelegd en eigendom is van de gemeente ook onderdeel van het bouwplan of blijven deze gehandhaafd?
 • Is er al onderzoek gedaan naar de extra verkeersbewegingen die zullen ontstaan als dit complex wordt gerealiseerd midden in deze woonwijk (van bewoners, leveranciers, bezoekers)? Zo ja, wat voor een beeld laat dit onderzoek zien? Zo nee, kan dit wel tijdig gedaan worden?
 • Worden er extra parkeerplekken voorzien in dit bouwplan? Zo ja, waar zullen deze worden aangelegd?
 • De omwonenden waarderen het groen en de flora en fauna die op dit moment aanwezig zijn. Wat wordt er gedaan om deze zoveel mogelijk te behouden?