17/01/2018 Team 2018

van links naar rechts:

Jacques Michel Bloi, nummer 4

Kelly Regterschot, nummer 18

Björn Lambie, nummer 1

Lucas Baggerman, nummer 2

Ronald Raets, nummer 3