13/12/2017 VVD ziet kansen in advies Raad van State inzake herdeling

De raadsfractie van de VVD Landgraaf heeft met gemengde gevoelens kennisgenomen van het advies van de Raad van State aan het kabinet omtrent de voorgenomen gemeentelijke herindeling tussen Landgraaf en Heerlen. Enerzijds teleurgesteld over het feit dat de in onze ogen noodzakelijk opschaling nu geen doorgang vindt, maar anderzijds ook tevreden met de erkenning van onze grote sociale problematiek in onze regio.


In de optiek van de VVD was de samenvoeging van Landgraaf en Heerlen tot de nieuwe centrumgemeente de opstap geweest naar één grote gemeente die het stedelijke gebied binnen Parkstad omvat. De VVD spreekt derhalve de hoop uit dat de adviezen van de Raad van State leiden tot een voortvarende aanpak van de problematiek in de regio. Een problematiek die behalve sterke sociaal-maatschappelijke en -economische aspecten ook politieke vraagstukken bevat ten aanzien van een stabiel en toekomstbestendig bestuur.


Een herindeling in onze regio is voor de VVD geen doel op zich op basis van het verkiezingsprogramma maar de weg naar een oplossing voor de vraagstukken op het gebied van gezondheid, vergrijzing, ontgroening en werkgelegenheid. Alle nieuwe werkwijzen die leiden tot verbreding en verdieping van samenwerking binnen de regio blijft de VVD van harte ondersteunen. Echter, niet op basis van vrijblijvendheid. Om samen als regio resultaten te bereiken, zul je als lokaal bestuur over je eigen schaduw en grenzen heen moeten springen.


De gemeente Landgraaf heeft buurgemeenten opgeroepen om de dialoog over samenwerking in de breedste zin te voeren. Na het afketsen van de ambtelijke fusie met de gemeente Brunssum en het mislukken van de ambtelijk-bestuurlijke fusie met Heerlen, is naar de mening van de VVD de tijd aangebroken waarin meer dan ooit keuzes moeten worden gemaakt. Keuzes die een einde maken aan de politieke versnippering in onze regio, keuzes die leiden tot een nieuw stabiel, toekomstbestendig bestuur en bovenal keuzes die wij aan onze inwoners voorleggen met goed onderbouwde alternatieven.


En juist naar die alternatieven hebben gemeenteraad en college in verschillende samenstellingen al jaren gezocht, echter tot op heden hebben deze alternatieven geen antwoord geboden op de vragen van morgen. De VVD hoopt dat er de komende maanden binnen de regio alsnog de bereidheid om hierover met de diverse besturen met elkaar van gedachten te wisselen in het licht van het advies van de Raad van State. De VVD Landgraaf zal zich ook na de verkiezingen van maart 2018 blijven inzetten voor het stimuleren van een optimale samenwerking en samenvoeging van lokale overheden binnen de daartoe gestelde kaders.